Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.konopnica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-05-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Kaczmarek, dostepnosc@konopnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 842 44 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Urzędu Gminy Konopnica nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Dostępność wejścia do budynku

Urząd Gminy Konopnica zlokalizowany jest przy ulicy Rynek 15 (98-313 Konopnica). Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Rynek. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

W Urzędzie Gminy Konopnica brak jest osób, które potrafią porozumiewać się językiem migowym. Do budynku Urzędu Gminy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Urząd Gminy posiada dwa korytarze w budynku, które są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W budynku nie ma pochylni

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe informacje

W budynku Urzędu Gminy sekretariat zlokalizowany jest na pierwszym piętrze. Do sekretariatu prowadzą schody, z powodu braku windy możliwość dostępu do sekretariatu może być ograniczona.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (po lewej stronie od wejścia do budynku).

W przypadku, kiedy parking Urzędu Gminy będzie zajęty istnieje możliwość zaparkowania w najbliższej okolicy.

Ułatwienia dostępu: