Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gruntów lub o powierzchni posiadanych gruntów
WN-15
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
WN-16
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego
WN-17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
WN-83
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę lub użyczenie
WN-85
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o najem lokali użytkowych
WN-86
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
WN-90
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
WN-95
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi organy administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
DO-22
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
WN-334-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
WN-97-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
WN-123-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-343-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz informacji o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji
WN-105-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego
WN-321-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
WN-336-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
WN-313-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego gminnej drogi publicznej
WN-337-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
28
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: